Laitetaan maaseudun vesitaloutta yhdessä kuntoon!

04.03.2019

Kosken kunnostus nousuesteen poistamiseksi 1

 

Maatalousympäristön vesienhallinnan sekä luonnon monimuotoisuuden ja kalatalouden yhteensovittaminen ja edistäminen

Vuoden 2019 alussa on alkanut WATERDRIVE-hanke (2019-2021), joka tähtää eri tahojen välisen yhteistyön ja kansallisen toimintastrategian kehittämiseen maatalousympäristön vesienhallinnan sekä luonnon monimuotoisuuden ja kalatalouden yhteensovittamisessa ja edistämisessä. Hankemaina mukana ovat Suomen lisäksi Latvia, Liettua, Saksa, Tanska, Puola ja Ruotsi. Kotimaisina hankepartnereina mukana ProAgria Etelä-Suomi ry, Salaojayhdistys, SYKE, LUKE ja BSAG ja paikallisina yhteistyötahoina mukana toimintaa kehittämässä jo Porvoonjoen vesiensuojeluyhdistys, Porvoon kaupunki, Loviisan kaupunki, Hämeen Kalatalouskeskus sekä eri viranomaistahot. Paikallisia aihepiirin parissa toimivia yhteistyökumppaneita toivotaan mukaan!

Yhteistyötä tarvitaan vesienhoidon ja –hallinnan toimenpiteiden systemaattiseksi kansalliseksi toteuttamiseksi. Toimenpiteitä tulisi kustannustehokkuutta ajatellen kohdentaa kuormittavimmille ja vajaa-tuottoisimmille alueille sekä laatia kansallinen toimintasuunnitelma kohdentamistyön alulle panemiseksi sekä vesien- ja luonnonhoitohoitotyön laadukkaaksi toteuttamiseksi.

Vesitalous kytkeytyy voimakkaasti sekä ympäristönhoitoon että maatalouden tuotantotalouteen. Toimiva vesitalous ja hyvä maan rakenne, kasvukunto ovat perusedellytyksiä huuhtouman ja vesistökuormituksen vähentämiselle ja myös tehokkaalle viljelylle sekä eri vesienhoidon- ja hallinnan toimenpiteiden toteuttamiselle sekä valuma-aluetasolla että vesistökohtaisesti. Päämääränämme on ehkäistä tulvia ja pintavaluntaa sekä pidättää ravinteita ja maa-aineksia valuma-alueella sekä huomioida yhdenaikaisesti luonnon monimuotoisuuden ja kalatalouden tarpeet elinympäristökunnostusten ja luonnonmukaisen vesirakentamisen avulla.

Etelä-Suomen Salaojakeskus tarjoaa alueellisten yhteistyökumppaneidensa kanssa kokonaisvaltaista vesienhoidon sekä maaseudun vesitalouden suunnittelupalvelua valuma-alueille ja vesistöihin. Suunnittelijajoukossamme on agrologeja, maanmittausinsinöörejä ja maistereita bio- ja ympäristötieteellisestä sekä maatalous- ja metsätieteellisestä tiedekunnasta. Olemme tehneet yhteistyötä Hämeen Kalatalouskeskuksen kanssa virtavesien- ja elinympäristökunnostusten parissa Hämeen alueella. Yhteyttä yhteistyön kehittämiseksi voi ottaa halutessaan Etelä-Suomen Salaojakeskuksen Mikko Ortamalaan.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille vesitalouden, vesienhoidon ja elinympäristökunnostusten parissa työskenteleville! Innolla mukaan kehittämään kokonaisvaltaista tuotantotalouden ja vesien- ja ympäristönhoidon yhteen sovittavaa toimintamallia!

 

Kosken mittaus taimenen elinympäristökunnostusta varten2

Mainos1 png

Takaisin