AJANKOHTAISTA

Maatalouden investointutuki - salaojitus

Rahoituskauden 2014–2022 haku on päättynyt. Uuden rahoituskauden 2023–27 hakemuksia ei voi vielä tehdä.
Tuet uudistuvat vuonna 2023

Lisätietoja aiheesta: https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/investoinnit/maatalouden-investointituet/

 

 

Peruskuivatuksen tuki

 

Valtio tukee peltojen peruskuivatusta maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) varoista. Avustusta voi saada kahden tai useamman tilan yhteistä peruskuivatushanketta varten. Tuen määrä on 40-50% toteutuneista kustannuksista. Peruskuivatuksella tarkoitetaan valtaojien perkausta ja kaivua, putkiojien rakentamista sekä peltoalueiden pengertämistä riittävien edellytysten luomiseksi paikalliskuivatukselle, erityisesti salaojitukselle.

Suunnitelmien laadukkuus, ympäristövaikutusten huomioiminen suunnitteluratkaisussa sekä työn toteutusaikainen valvonta ovat hankkeen toteutuksen kannalta merkittäviä tekijöitä. Luonnonmukaiset menetelmät on pyrittävä huomioimaan suunnittelussa. Hankekohtaisen arvioinnin perusteella harkinnanvaraisiin ympäristönsuojelu ja -hoitotoimenpiteisiin voidaan myöntää täysimääräisesti avustusta. Peruskuivatussäädökset luovat puitteet avustuksen enimmäistukimääriksi sekä harkinnanvaraisen ja tukipäätöskohtaisen tukitason määrittämiseksi.

Tukea haetaan alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Hakijana on ojitusyhteisö tai vaihtoehtoisesti osakastyönä toteutettavan hankkeen hyödynsaajat tekevät hakemuksen yhteisellä sopimuksella. Rahoitushakemuksen liitteenä toimitetaan kuivatussuunnitelmat. Suunnitelmat hyväksytään yleensä ojitustoimituksessa, mutta sopimusojituksessa suunnitelmat hyväksytetään rahoituskäsittelyn yhteydessä.

Hakemuksen ja lisätietoja löydät Ympäristö.fi palvelusta.

Lisätietoa peruskuivatuksesta: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Maankuivatus_ja_ojitus/Peruskuivatus

 

 

25.05.2016 NutrinFlow-hanke Hardombäckenissä, maatalousympäristön vesienhallinnan esittelyvideo

21.01.2016 Ojitusyhteisölle kustannusosittelun päivitystä ja perkaussuunnitelman laadintaa

27.03.2015 Kokonaisvaltaista palvelua valuma-alueen ympäristöön


1 2